Geschiedenisspelersgroepen

Door de Spiegelpoort der Werelden

In de Aventurijnsche Bode werd geschreven over de groepen, clubs en andere samenzijns die in de Nederlandse OdM-wereld welig tierden. Dat onderdeel heette Door de Speigelpoort der Werelden, een prachtige naam. Hieronder lees je de bijdrages uit de nummer 2 tot en met 7. Het geeft een mooi tijdsbeeld van »Het oog des Meesters« in de jaren 1987-1989. Alle liefde die erin werd gestopt en alle beslommeringen en obstakels die alle groepen en bladenmakers tegenkwamen komen aanbod. En soms krijg je een deja-vu.

Veel leesplezier

Aventurijnsche Bode #2

Zoals wij reeds diverse keren hebben aangegeven, is de Aventurijnsche Bode afgezien van het persoonlijke vermaak ook gericht op het centraliseren en de bevordering der onderlinge contacten van OdM-spelers in Nederland. Met deze rubriek willen wij de lezers een overzicht bieden van wat er zoals gaande is op OdM-gebied en aanverwante spelsystemen, waarbij wij ook de ontwikkelingen buiten onze landsgrenzen niet uit het oog zullen verliezen.

Het fandom van het Oog des Meesters in Nederland wordt nog steeds gekenmerkt door versnippering (en verspilling) der aanwezige krachten. In Nederland verschijnen enkele kleinschalige fanbladen, waartoe wij bijvoorbeeld de Sylmarillion van Victor Geus en ook ons zelf mogen rekenen. Daarnaast zijn er nog een aantal enthousiaste spelgroepen die met eigen uitgaven van avonturen en spelideeën aan de weg timmeren. De Fantasy Players uit Venlo zijn na hun helaas ietwat mislukte speldag op 22 augustus bijvoorbeeld bezig met het opzetten en uitgeven van een eigen spelsysteem dat nauw met het OdM verwant is. De grootste drie verenigingen zijn bij ons weten de DuCoSim (Dutch Conflict Simulation), de Morgenster in Rotterdam en de voormalig door uitgeverij Spectrum gesteunde Kobold. DuCoSim concentreert zich als vereniging vooral op bordspellen en de z.g. “table-top”-variatie van (oorlog-)simulatiespelen. Weliswaar houdt een krachtige Utrechtse zijtak van de vereniging zich ook bezig met fantasy-roleplaying, maar hierbij wordt weinig OdM (en veel D&D) gedaan. DuCoSim is ongetwijfeld de best georganiseerde vereniging in Nederland met meerdere “poten” in de grote steden.  Over hoe het momenteel met de Morgenster is gesteld kunnen we weinig zeggen, aangezien onze pogingen tot contact tot nu toe nog steeds niet zijn beantwoord. Volgens Marc Tooten, één van Kobold’s belangrijkste medewerkers, zal de reeds in mei geplande fusie tussen Kobold en Morgenster met ingang van 1-1-1988 uiteindelijk toch plaatsvinden, maar dan als onderafdeling van DuCoSim. De fusie geldt overigens dan niet voor de uitgegeven bladen, omdat Morgenster een eigen uitgave wil aanhouden. Of dit allemaal doorgaat, valt nog af te wachten. Vast staat, dat Kobold-leden inmiddels een half jaar op hun blad hebben moeten wachten zonder dat er een duidelijke reden werd aangevoerd of zelfs een verontschuldiging voor werd gegeven. Wij wensen iedereen die het OdM in Nederland steunt alleen maar het beste toe en we hopen dan ook dat deze vereniging niet door een laksheid der organisatoren (Nicole Helwes wellicht uitgezonderd) in het slop raakt.

Positief nieuws is er vanuit België. De officiële vereniging Palantir aldaar breidt zijn aktiviteiten voortdurend uit en mag door zijn bundeling van OdM-krachten in België als voorbeeld voor Nederland gelden. Zij geeft een tweemaandelijks blad uit, de “Scryers Kronieken”, en maakt (en verkoopt) zeer integer uitgewerkte avontuurideeën. Bovenal moet hun initiatief worden geprezen, een complete vertaling van het Buch der Regel II in twee delen uit te geven. Wijkregen ze onlangs toegestuurd en ze maken een zeer goede indruk. Bovendien organiseert Palantir een club- en OdM-conventie op 7 november a.s. Waarschijnlijk zul je nog het een en ander van hun lezen in de volgende Aventurijnsche Bodes.

Tot zover ons overzicht. Uiteraard claimen wij geen volledigheid en staan wij open voor correcties en aanvullingen.

Aventurijnsche Bode #3

Om te beginnen moeten er nog een paar blunders uit de vorige Spiegelpoort worden rechtgezet: Cornel Boon werd abusievelijk vermeld als contactadres voor DuCoSim, terwijl hij dit ambt in werkelijkheid alleen voor de (overigens zeer aktieve) Spelgroep Utrecht bekleedt. Onze oprechte verontschuldigingen hiervoor. Tevens blijkt het OdM-fanzine Sylmarillion in andere handen te zijn overgegaan. Wij hopen dat de onderaan deze bladzijde vermelde contactpersonen nu allemaal juist zijn.

Wat is er inmiddels allemaal gebeurd op rollenspelgebied in Nederland en omstreken? De vereniging Palantir organiseerde een veelbelovende conventie op 7 november, waartoe ook wij waren uitgenodigd. Helaas liet de zaalverhuurder de organisatoren één dag voor het gebeuren (letterlijk) in de kou staan. zodat men overhaast naar een onverwarmd gebouw aan de Schelde moest uitwijken. Afgezien van het feit dat ook anderen hun afspraken niet nakwamen, lag het vooral aan de accommodatie dat vele bezoekers het al gauw voor gezien hielden en de dag daarom niet het verwachte succes werd. Hopelijk laat men zich hierdoor niet ontmoedigen om het een volgende keer wèl tot een geslaagd gebeuren te maken. DuCoSim hield op 25/26 november een tweedaagse conventie + ledenvergadering in Utrecht. Hoewel de grootte van de zaal en het aantal bezoekers ons van Nederlands grootste vereniging op simulatie & rollenspelgebied enigszins tegenviel, was het een gezellige conventie waar men mee kon doen aan allerlei spelen en bovendien getuige mocht zijn van de nationale kampioenschap Diplomacy.

Van het Kobold/Morgenster-front is er helaas nog steeds geen nieuws, dat wil zeggen niet in positieve zin. Nicole Helwes heeft zich inmiddels teruggetrokken als voorzitster van de DuCoSim-subvereniging waarin beide groepen zouden samengaan. Ook verder blijken er nog punten van wrijving te zijn, zodat het bijzonder twijfelachtig wordt of dit projekt ooit eens tot stand zal komen. Daarmee is dan meteen de kans verkeken om de OdM-spelers in Nederland in een centrale vereniging te laten samenwerken. Kobold zelf heeft sinds de twee (al bijna niet meer verwachte) uitgaven van oktober niets meer van zich laten horen. Zo heb je een groot (zo niet het grootste) bereik aan OdM­spelers in Nederland, en dan doe je er niets mee.

Belangrijk nieuws kregen we op de door Ulrich Kiesow georganiseerde “workshop” voor rollenspelers in Bielefeld. Afgezien van de mogelijkheid om een groot aantal nieuwe spelen te leren kennen, werden ook de projekten voor 1988 voorgesteld. Schmidt Spiele brengt in het voorjaar een volledig herbewerkte basisdoos voor Das Schwarze Auge uit. De spelkarakters worden hierin veel verder uitgediept, en een held krijgt van het begin af aan ook vijf slechte eigenschappen mee. Tevens stelt men al bij de schepping afkomst en uiterlijk vast. Feitelijk wordt het DSA in de nieuwe basisdoos helemaal omgegooid en krijgt het ook zonder het “Buch der Regel II” meteen een professioneel karakter. De enorme schat aan informatie die wij in Bielefeld opdeden zou in een rubriek als deze te veel plaats innemen; daarom zal er een speciaal artikel aan worden gewijd in de A.B. nr 4.

Tot slot willen wij alle Fantasy-rollenspelers nog attent maken op de door de Thanatos Society georganiseerde THANACON 1988, die 16 januari a.s. zal worden gehouden in de Houtrusthal, Houtrustweg 108 te ‘ s Gravenhage.

Aventurijnsche Bode #4

Wij moeten onze (deze keer zéér) kleine nieuwsrubriek helaas beginnen met een droevige mededeling: De KOBOLD is niet meer. Begin maart ontvingen alle abonnees het definitieve laatste nummer. Hierbij nog onze dank aan Marc Tooten, die in de laatste uitgave het OdM-vaandel officieel aan de Aventurijnsche Bode overdroeg. Hopelijk mogen wij het wat langer dragen. Zoals wij al enigszins verwacht hadden, is er van de nationale OdM-vereniging KOBOLD-Morgenster dus niets geworden, hetgeen uiterst jammer genoemd mag worden. Kort voor het ter perse gaan van dit nummer vernamen wij van de spelers rond het blad Sylmarillion dat zij op de door de Utrechtse spelgroep op 2 april georganiseerde SPUTTAKEL-dag een nieuw initiatief zouden starten. Wederom afwachten geblazen dus.

De door de Thanatos Society gehouden THANACON in Den Haag blijkt een groot succes te zijn geweest. Van hen hoorden wij tevens, dat zij van plan zijn een speciaal rollenspelblad uit te brengen met een oplage van ±2000 stuks, dat zich door advertenties in zijn inkomsten kan voorzien. Wij hopen van harte dat dit initiatief beloond zal worden!

Ook onze Belgische spelbroeders van de VZW PALANTIR gaat het momenteel voor de wind. Bij hun laatste contacten met Ulrich Kiesow himself blijkt men zelfs interesse te hebben getoond voor hun eigen solo-avontuur ·”Gevaar in Ryndal”. Inmiddels is PALANTIR ook gestart met een onderafdeling die zich voornamelijk met (fantasy-)wargaming bezig houdt. Deze groep brengt ook een eigen blad uit, “TOMBSTONE” genaamd, waarop men zich ook kan abonneren.

Aventurijnsche Bode #5

Het is alweer geruime tijd geleden dat wij ons over het Nederlandse rollenspel “fandom” mochten buigen en er valt weer heel wat nieuws te vermelden. Om met onze Belgische collega’s te beginnen: Palantir heeft haar tweede avontuurboek uitgegeven, “Dodentocht naar Brythlium”, een groot opgezet avontuur in het gebied van het IJzeren Zwaard dat zelfs met meerdere spelgroepen kan worden gespeeld. Ook verder heeft men in België niet stilgezeten, want men is zelfs al in onderhandeling met Schmidt Spiele om een Nederlandse vertaling van de nieuwe basisdoos op de markt te brengen. Aan de door Schmidt gestelde voorwaarde dat men daarvoor een wettelijke Nederlands/Belgische uitgeverij benodigd, schijnt men zelfs al te hebben voldaan.

Helaas is er geen fandom zonder dat er tegenstrijdige geruchten de ronde doen. Uit kringen van DuCoSim mochten wij vernemen dat ook Spektrum/Selecta bezig is met een vertaling van de nieuwe basisdoos en dat er o.a. met Hans den Dulk al contacten hierover zijn gelegd. Tevens is men bezig met een vertaling van het goede oude Dungeon & Dragons, dat men naar aanleiding van de TV-serie (maar ons inziens wel wat laat) op de Nederlandse markt wil uitbrengen. Door schade en schande wijs geworden zullen wij maar weer een afwachtende houding aannemen. Eerst (in de winkel) zien en dan geloven is ons devies.

Het in onze vorige uitgave genoemde blad dat Thanatos wil uitgeven, mag als voorbeeld gelden voor de steeds wisselende plannen en ideeën. Ondanks eerdere beloftes is de “THAMAG” pas in juli verschenen en had bovendien een veel kleinere oplage dan oorspronkelijk gepland. Het blad heeft een door ons verzorgd gedeelte met OdM-informatie, maar als men iedere keer zo lang wacht met verschijnen, ben ik bang dat onze artikelen niet altijd even actueel zullen zijn.

Ook onze collega’s van Sylmarillion en Morgenster zijn niet met de armen over elkaar blijven zitten. Hoewel beperkt van formaat en inhoud blijft de Sylmarillion regelmatig verschijnen en heeft men ook een Bestiarium en een stadsavontuur uitgegeven. Over de interne perikelen van de Rotterdamse Morgenster groep blijven wij in het ongewisse, maar het door hun uitgegeven blad wint steeds meer aan kwaliteit. Men beperkt zich niet meer tot vertalingen, maar brengt ook (vaak leuke) eigen avontuurideeën en besprekingen van andere spelen. Vooral de nr. 3 van mei 1986 is wat ons betreft een echte aanrader.

Binnen DuCoSim heeft het voor de conventie van 4 juni nog wat gebroeid doordat een aantal leden van mening was dat men zich teveel beperkte tot bordspelen en dat de vereniging zich ook te zeer in de randstad concentreerde. Volgens onze informant is dit initiatief echter nauwelijks van de grond gekomen. Een onderafdeling van DuCoSim, de Groningse Rabenhaupt-groep, heeft deels uit ontevredenheid over de Conflict Gazet een eigen blad uitgegeven met de onuitsprekelijke naam “Protonobilissimo Hypertatus” (is er ook een student Latijnse talen in de buurt?). Hierin besteedt de groep zowel aandacht aan bordspelen, rollenspelen,  miniatuurveldslagen en algemene en clubinterne info. Voor elk wat wils dus, alleen aan de uiterlijke vormgeving kan best nog wat worden gespijkerd.

Op de overigens zeer geslaagd te noemen in de Haagse congreshallen gehouden D-DAY van 21 me1 maakten wij nog kennis met Armageddon. Of dit ook de naam van de spelgroep zelf is, weten we nog niet, maar in ieder geval heet het door hun uitgegeven OdM-blad zo. Op 22 A5-bladzijden vertoont het een bont scala aan OdM-informatie met verrassend weinig taalfouten. Hoewel de groep ons tijdens D-DAY nogal jeugdig en lacherig overkwam, kan hun enige fantasie en enthousiasme niet ontzegd worden. In hun laatste twee uitgaven besteedden zij aandacht aan een zelfontworpen continent ten oosten van Avonturië en een veldslagsysteem van eigen ontwerp. Over de nieuwe heldentypes, toverspreuken en het speciale hoofdstuk over martelingen zwijgen wij echter maar liever.

Als laatste willen wij de aandacht nog even vestigen op Kabator Embar, een eigen uitgave van de al jaren aktief zijnde spelgroep Tilburg/Baarle-Nassau. Afgezien van de (haast al gebruikelijke) nieuwe heldentypes, monsterbeschrijvingen, grapjes en advertenties valt het blad vooral op door zijn uitstekende korte verhalen. Een voorbeeld hiervan kan men onder de rubriek “Gebeurtenissen en Lotgevallen” vinden. lnteressenten kunnen een proefnummer bestellen door overboeking van f 3,– op gironr. 5788059 t.g.v. E.P. Mols, Tilburg.

Aventurijnsche Bode #6

Het zomerreces is wat de rollenspelers betreft gelukkig weer enige tijd afgelopen: Het wemelt in de laatste maanden van dit jaar weer van de conventies; een deel hiervan zal bij het verschijnen van deze Bode helaas zelfs alweer achter de rug zijn. Wellicht valt deze uitgave nog op tijd in uw brievenbus om U nog even opmerkzaam te maken op de grote Palantir-conventie a.s. 18 en 19 november te Antwerpen (zie het inlegvel in dit blad). Tal van organisaties werken hieraan mee en zelfs onze aartsvader Ulrich Kiesow vereert de conventie met zijn aanwezigheid. Het belooft dus een grote happening te worden. (Voor de twijfelaars onder de lezers: als men contact met Marc Bruyneels opneemt, kan men nog logie in een jeugdherberg verkrijgen).

Ook DuCoSim zit niet stil. De door haar uitgegeven Conflict Gazet ziet er toenemend beter uit en biedt ook inhoudelijk een breed scale aan informatie: rollenspelen niet uitgezonderd. DuCoSim  organiseert haar grote tweedaagse conventie gelukkig (zie boven) een week later dan oorspronkelijk gepland, n.l. op 26 en 27 november in zaal De Remise te Utrecht. Op de tweede dag zal daarbij een grote veiling plaatsvinden, waar men zijn assortiment aan bord- en  rollenspelen kan aanvullen. Uw Bode zal in ieder geval op beide conventies aanwezig zijn (hint hint).

Zoals wij in onze vorige uitgave al hadden vooruitgezien, zal de vertaling van de nieuwe basisdoos voor het OdM voorlopig nog niet verschijnen. Men wil eerst een Nederlandse D&D doos uitbrengen (november???)(1988???) en daarna pas weer de aandacht op OdM richten. Wij hopen maar dat van uitstel hier geen afstel komt. Op het moment doet men zijn best om de uitgave/productie van amateur-vertalingen van de nieuwe basisdoos zoveel mogelijk tegen te gaan om zo geen kopers te verliezen. Mooie boel, als je de uitgave van de doos zelf steeds weer uitstelt. Overigens mag hierbij worden opgemerkt dat het weer een typisch voorbeeld is van de kleinschalige manier van denken die hier in de Benelux overheerst: bij uitgeverijen in Duitsland of Engeland zou het bestaan van illegale vertalingen zelfs een extra stimulans zijn om dit produkt zo snel mogelijk in een professioneel jasje op de markt te brengen.

Maar in de ogen van de heren economen zullen we dat wel helemaal verkeerd zien.

Slecht nieuws bereikte ons van de Sylmarillion: het ziet er naar uit dat men de uitgave van dit blad een tijd lang zal staken, omdat de schoolse aktiviteiten van de redacteuren hen te weinig tijd overlaten. Hopelijk kan men deze impasse snel overwinnen. De MORGENSTER verschijnt niet helemaal meer zo maandelijks als in het begin van dit jaar, maar de inhoud blijft op het goede niveau waarover we al in de vorige Bode berichtten. In de uitgave nr. 28/29 stond nog een zeer interessant artikel over het magieverbod in Havena en de rechtsspraak op dit punt, alsmede een aardig kort avontuur van eigen hand. Ook bij de MORGENSTER heeft overigens de P. C. toegeslagen: de lay-out en het zetwerk is er stukken op vooruitgegaan. Van de spelgroepen rond Armageddon en Kabator Embar hebben wij lange tijd niets mogen vernemen; hopelijk kunnen wij U hierover in de volgende Bode meer en beter nieuws bieden (wederom hint). De THAMAG is inmiddels aan zijn derde landelijke uitgave toe. Door een klein misverstand over de deadline deze keer zonder artikel over het OdM, maar dat zal in de nummer 4 weer worden goedgemaakt. Helaas kunnen wij weinig vertellen over de oplage en de verspreiding van dit uitstekend ogende blad: ondanks meerdere vragen van onze zijde hierover hebben wij nog steeds niemand mogen treffen die hier iets van schijnt te weten. Hoe ging dat gezegde ook alweer over “de linker- en de rechterhand” ? Op conventiegebied blijft THAMATOS SOCIETY echter aktief. Bij het te perse gaan van dit nummer heeft er net weer één plaatsgevonden in de Houtrusthallen te Den Haag, in samenwerking met de Boutique La Grande Armée. Rabenhaupt werkt nog steeds hecht met DuCoSim samen en heeft daar inmiddels zelfs een afgevaardigde in het bestuur. Hun verslagen over Table-Top veldslagen behoren naar onze bescheiden mening tot de leukste in Nederland. De nummer 2 van hun Protonobilissimo Hypertatus is alweer een flinke tijd geleden verschenen. Wanneer komt de nr. 3, jongens?

Palantir heeft het momenteel meer dan druk met hun gro(o)t(s)e conventie van 18/19 november, maar zit zeer zeker niet stil. De Scryers Kronieken hebben al vóór de Morgenster door een P.C. een verbeterde lay-out gekregen. Er zijn nu zelfs plannen dat de S.C. op A4-formaat gaat verschijnen. De afgesplitste tak table-toppers van Palantir schijnen het momenteel echter te druk mat andere bezigheden te hebben: De Tombstone verschijnt zeer onregelmatig (jaja, hij die zonder zonde is, …) en de inhoud van de laatste uitgave is ronduit nogal magertjes te noemen, hopelijk komt er weer meer leven in.

Minder leuk is het momenteel heersende conflict tussen PALANTIR en de MORGENSTER over wie de enige Palantir is, oftewel, wie gerechtigd is om deze naam te dragen. (Voor de niet-insiders: Palantir is ook de oorspronkelijke naam van de groep die de MORGENSTER uitgeeft en vermeldt deze naam ook steeds in hun blad). Afgezien van het feit dat er nog meerdere andere Nederlandse spelgroepen zijn die deze naam dragen, is het wel bijzonder tragisch dat de relatief kleine OdM-gemeenschap zich over zo’n tamelijk onbenullig punt in de haren ligt. Wij spreken de oprechte hoop uit dat beide partijen zo snel mogelijk zand over deze kwestie gooien. Wat we hier in Nederland (en België) nodig hebben is SAMENwerking, en niet zoiets. Voordat we het vergeten: In Duitsland is er bij DSA wederom het een en ander loos. Een paar weken geleden verschenen er weer drie nieuwe avonturen, waarvan “Die Bettler von Grangor” één van de beste is die ooit bij DSA verscheen. Op de door Ulrich Kiesow georganiseerde workshop te Bielefeld en de Spielertage in Essen werd er bovendien ook een tipje van de magiebox opgelicht. De hele magie wordt overhoop gegooid. De formules van de verschillende types worden tot meer dan 120 uitgebreid en ingepast in het nieuwe talentensysteem. Magiërs ontvangen dan bij hun ontstaan een bonus op bepaalde spreuken, afhankelijk van de Gilde-universiteit waar zij gestudeerd hebben. Men heeft ons toegezegd hier meer materiaal over toe te sturen; met een beetje geluk kunnen we U in de volgende Bode wat meer hierover vertellen.

Tot zover onze kleine nieuwsrubriek. De redactie hoopt dat U zich tot het einde van deze extra lange aflevering hebt weten door te worstelen.

Aventurijnsche Bode #7

Drie maanden zijn een hele tijd om in een korte rubriek als deze samen te vatten. Dat blijkt ook deze keer weer, want het kleine rollenspel-wereldje in Nederland en België heeft intussen niet stilgezeten. Da belangrijkste evenementen liggen inmiddels alweer een tijdje terug: De PALANTIR-conventie in Antwerpen van 18/19 november en de DuCoSim-jaarconventie een week later.

PALANTIR had er alles aan gedaan om er een geslaagd evenement van te maken. Het plannen van de eerste dag op een vrijdag bleek echter een misrekening, want het aantal stand-medewerkers overtrof toen haast het aantal bezoekers. Ook verder had men er de nodige tegenslagen te verduren: De aangekondigde Don Lawrence was verhinderd wegens zijn verjaardag (!) en Ulrich Kiesow bleef zonder opgaaf van redenen weg (wegens ernstige rugklachten, bleek achteraf). De zaal zelf was wat kleiner dan verwacht, maar boodt ruim voldoende gelegenheid tot vertier en/of het maken van contacten. Zo ontmoetten wij ook de heer van Ginkel van de firma Selecta, medeverantwoordelijke voor de ontwikkeling en verkoop van de Nederlandstalige Dungeon & Dragons en de nieuwe OdM-basisdoos. Hij toonde ons blauwdrukken van de D&D-doos en vertelde interessante informatie: o.a. dat de D&D-doos in januari 1989 en de OdM-doos in augustus zou uitkomen. Welnu, januari is inmiddels voorbij en er ligt nog steeds niets in de winkel (volgens de geruchten wegens problemen met de rechten op de vertaling), maar Selecta deelde ons onlangs mede dat het spel reeds op de speelgoedbeurs in Neurenberg werd voorgesteld en het nu ieder moment zo ver moest zijn…

De DuCoSim-conventie was vergeleken met Antwerpen weer totaal anders. Mede door de samenwerking met de Play-By-Mail spelers van Fantasy-Arena barstten de beide zaaltjes en de bijbehorende bar haast uit hun voegen. De rollenspelers gingen in dit gewoel van bord- en computerspelers haast ten onder, maar gelegenheid tot vermaak was er volop. Als men geluk had, kon men op de veiling van de tweede dag nog enkele leuke spelen verschalken – mits enige fanatieke bieders (die soms duidelijk commerciële belangen hadden) geen roet in het eten gooiden.

Tot zover de conventies, en over naar het andere nieuws. PALANTIR heeft zijn opzet inmiddels ingrijpend gewijzigd: De vereniging heeft nu een eigen gebouw met winkel en speelkelder. De Scryers Kronieken wordt niet meer uitgegeven, in plaats daarvan komt een blaadje met puur verenigingsnieuws. Daarnaast gaat men een professioneel magazin voor rollenspelers uitgeven, dat JUST IMAGINE moet gaan heten (een oordeel hierover kan nog niet worden gegeven; van beide bladen hebben we nog geen voorbeelden). Door hun samenwerking met Selecta (welke firma momenteel streng de OdM-rechten beschermt) zal PALANTIR voorlopig ook geen eigen OdM-avonturen meer uitgeven. Om niet geheel met de duimen te moeten draaien (grapje) heeft men inmiddels wél een eenpersoons-avontuurboek uitgegeven met een simpel spelsysteem dat wel wat weg heeft van de goede oude “Fighting-Fantasy”-pockets (eertijds in Nederland door uitgeverij Bert Bakker op de markt gebracht). De titel is “Het Magische Octogoon”.

Om tot nu toe nog onbekende redenen heeft een groep Belgische spelers zich van Palantir afgesplitst en de schouders onder een eigen blad gezet: SCHADUWRIJDERS genaamd (zie inlegvel).

DuCoSim is zich door de relatief grote toeloop van rollenspelers ook wat meer op dit genre aan het concentreren. De door hun uitgegeven Conflict-Gazet van januari was een speciaal themanummer hierover, waarvan zowel ERG, de Morgenster als OdM Leeuwarden hebben meegewerkt. Over Morgenster gesproken: òf zij worden geplaagd door tijdsgebrek, hun kopiermachine heeft het begeven, òf hun abonnementsadministratie is onlangs verbrand. Wij mochten in ieder geval al sinds manden geen nieuwe uitgave in onze brievenbus vinden. Jullie gaan ons toch niet nadoen, jongens? (PS: bij het ter perse gaan van deze Bode ontvingen we de november ’88-uitgave).

De Eindhovense Rollenspelgroep timmert als vanouds verder aan de weg. Da Ergernissen heeft een nieuw jasje gekregen, met verbeterde lay-out en vooral zeer mooie (eigen) tekeningen. Inhoudelijk behoren hun artikelen nog steeds tot de beste hier in Nederland – men vindt ze niet voor niets steeds in andere bladen terug.

De THANAG kan niet helemaal de frequentie aanhouden die men aanvankelijk beloofde (jaja, zij zijn niet de enigen), maar de nummer 3 is inmiddels uit. Een groot deel wordt momenteel ingenomen door een projekt van een Fantasy-stad voor rollenspelers. Op zich is zij universeel bedoeld, maar in de praktijk vooral voor AD&D-spelers van belang. Andere artikelen komen hierdoor in het gedrang, en dat is soms wel jammer.

Van de Wageningse FANTAZINE is er momenteel geen nieuws. Zoals wij op de DuCoSim-conventie mochten vernemen, waren zij nogal verrast door de nationale belangstelling voor hun blad (“zelfs uit Leeuwarden!”). De heren kwamen sympathiek over, maar hebben de conventie nogal vroeg verlaten. Hopelijk valt er de volgende keer meer te melden, Dat geldt eveneens voor KABATOR EMBAR, want ook van hen hebben wij zéér lang niets vernomen.

De spelgroep Palantir in Kampen (niet te verwarren met de Belgische VZW) kon het inmiddels ook niet laten om een eigen blad uit te brengem. – zie “Vacatures en Aanbiedingen”. Peter Elzinga heeft geen telefoon, maar zal iedere aanvrager met plezier schriftelijk informeren.

Met een vooruitziende blik in de richting van onze nogal onregelmatige verschijningsdata, maken wij de lezers alvast attent op de volgende evenementen:

25 februari
RABDAG van de groep Rabenhaupt te Groningen. A. Kerkstraat 11/11A. Gepland zijn o.a. table-top veldslagen met miniaturen, bord en rollenspelen, en een schilderdemonstratie.

25 februari (inderdaad, goed gecoördineerd!)
DuCoSim-winterconventie in Sociëteit “De Vereniging”, Mariaplaats 14 te Utrecht. Programma nog niet bekend, maar alle takken van de simulatiespelen kunnen worden beoefend. Tafels reserveren bij Tony Lemmers, tel. 010-4217735.

1 april (nee, geen grap)
SPUTTAKEL. Naar eigen ervaring één van de gezelligste conventies in Nederland. Plaats helaas nog onbekend, maar het is in ieder geval in Utrecht.

25 februari zijn wij helaas verhinderd, maar op de SPUTTAKEL zal OdM Leeuwarden ongetwijfeld vertegenwoordigd zijn. Dus wie ons ontmoeten wil…

3 gedachten over “Door de Spiegelpoort der Werelden

 • Wat een informatie. Sommige dingen wist ik ook niet, zoals een mogelijke fusie tussen De Kolbold en De Morgenster, wel dat beide laden “zuster-bladen” waren. Wat vooral tot uiting kwam in delen van vertalingen.

  Dat er veel onderling tussen spelersgroepen gedeeld werd, bleek wel dat ineens een gigantisch pakket met een avontuur op de mat lag, ongeveer anderhalf pak A4, met een erg Tolkinisch avontuur.. vreselijk leuk om te spelen.

  De zogenaamde strijd om de naam Palantir werd in het Rotterdamse kamp simpel afgedaan onder de noemer *copyright by JRR Tolkien*

  Beantwoorden
  • Sjon, welk avontuur was dat? En zou het nog ergens te vinden zijn?

   Beantwoorden
 • @Tsadir
  Het avontuur heten “De Zwarte Tweeling”.
  Daar zaten bv Uruk Hai in, Dark Elves types, een vliegende boomdraak. Was een pak papier van heb ik jouw daar, maar toen wel eenzijdig gekopieerd, wat het natuurlijk immens liet uit zien.
  Ik heb aan Paul nog eens geïnformeerd of Cor het eventueel had…. volgens hem niet….

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *